Odpady będą odbierane WYŁĄCZNIE o wskazanej godzinie. PROSIMY nie składować odpadów poza ustaloną godziną stacjonowania MPSZOK. Miejsce odbioru odpadów: ul. Sokolnicka przy Orliku (skrzyżowanie ul. Dworskiej i Sokolnickiej)

 • 6.06.2020 r. – godz. 14.25 – 14.45
 • 12.09.2020 r. – godz. 14.25 – 14.45
 • 5.12.2020 r. – godz. 14.25 – 14.45

Co to jest MPSZOK?

MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minut. MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami. MPSZOK NIE odbiera odpadów wielkogabarytowych. Regulamin MPSZOK

Jakie odpady przyjmuje MPSZOK?

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyty sprzęt z gospodarstw domowych;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich;
 • świetlówki, żarówki;
 • przeterminowane leki;
 • termometry;
 • chemikalia, środki ochrony roślin;
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
 • detergenty;
 • odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest;
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej (odpady w beczkach, workach, skrzynkach, np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu);
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy;
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz odpadów spoza listy wymienionej w informacji o zbiórce;
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, sole chemiczne, odczynniki);
 • odpadów wielkogabarytowych;
 • odpadów budowlanych;
 • bioodpadów;

Każdy kto używa kalendarza google może dodać go automatycznie: https://calendar.google.com/

źródło: Tygodnik Swarzędzki nr 13 2020