Burmistrz Gminy Kostrzyn przygotował Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn” na części działek nr geod 115/3 i 115/4 w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn.

Wspomniane działki znajdują się na terenie Gminy Kostrzyn (na skraju gminy) na tyłach działek zlokalizowanych przy ul. Polnej w Paczkowie.

Zgodnie z obwieszczeniem każdy ma prawo do składania uwag i wniosków (również Paczkowianie) w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 10 czerwca 2024 r. do 09 lipca 2024 r. włącznie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn;
  • ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów – piętro 2 pokój 28;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
    bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres um@kostrzyn.wlkp.pl (proszę o podanie
    numeru sprawy)

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Kostrzyn.

Farma fotowoltaiczna w Paczkowie? – źródło: geoportal.gov.pl

Korekta obwieszczenia ZP.6220.18.2022.PN

Obwieszczenie ZP.6220.18.2022.PN

okładka foto: Adobe Stock

By Jacek Bura

tt