Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Podobnie jak w roku ubiegłym, do wzięcia udziału w programie uprawnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych; instytuty badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji. Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu do dnia 15 lipca 2019 r. O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktu notarialnego, oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej lub inne).
  • zgodę ewentualnych współwłaścicieli

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, w Wydziale Obsługi Mieszkańca na stanowisku nr 4 lub pod numerami telefonów: (61) 65 10 655 oraz (61) 65 10 714.

Skorzystaj z dofinansowania! Usuń azbest już teraz!

Źródło, szczegóły i formularze do pobrania: www.swarzedz.pl