P R O T O K Ó Ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Paczkowo przeprowadzonego w dniu 03.09.2018 r.

 1. Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godz. 18:15 i trwało do godz. 20:30
 2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności – 55 osób oraz:
 • Marian Szkudlarek – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędzu
 • Barbara Czachura – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu
 • Grzegorz Taterka – I z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
 • Ryszard Dyzma – Radny Rady Miejskiej w Swarzędzu (+ 1 mieszkaniec)
 • Jarosław Beszterda – przedstawiciel Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
 • Mariusz Szrajbrowski – kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
 • Agnieszka Gawrysiak – pracownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu

III. Na przewodniczącego zebrania wybrano: Ryszarda Dyzmę, na protokolanta wybrano: Jacka Burę

 1. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
 2. Porządek zebrania:
 • Powitanie uczestników zebrania.
 • Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta,
 • Stwierdzenie ważności zebrania.
 • Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 • Omówienie propozycji zgłoszonych do  zmiany wniosku o przyznanie środków         z funduszu sołeckiego na rok 2018..
 • Przedstawienie  informacji na temat wysokości oraz możliwości przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2019 r.
 • Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
 • Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
 • Dyskusja.
 • Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
 • Przedstawienie do zaopiniowania uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedażny i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: ?za? 56, ?przeciw? 0, ?wstrzymujących się? 0 .

 1. Streszczenie przebiegu obrad:
 2. Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Sołtysowi – Pani Małgorzacie Glabas  – Gruszcze. Sołtys podsumowując omówił zadania, które udało się zrealizować  w roku bieżącym ze środków przydzielonych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego. Podczas dotychczasowej realizacji FS2018 powstały oszczędności, które wolą zebranych można przeznaczyć na inny cel. W związku z powyższym Sołtys przedstawił propozycje odnośnie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018.

Zmiana miała by polegać na:

 

 • zmniejszeniu wartości zadania nr 1 pn.: ?Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych? o kwotę 2 514,89 zł  i ustalenie nowego podziału środków pomiędzy poszczególne imprezy organizowane w ramach zadania oraz ustalenie nowego harmonogramu:

 

*Cykl warsztatów kulinarnych i artystycznych i dodatkowo komputerowych – wartość: 4 985,17 zł

*Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka – wartość: 5 499,94 zł

*Turniej sportowy – wartość: 2 000,00 zł

*Animacje Mikołajkowe – wartość: 4 000,00 zł

*Koncert Kolęd w wykonaniu mieszkańców – wartość: 1000,00 zł

 • zmniejszeniu wartości zadania nr 2 pn.: ?Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie sołectwa? o kwotę 20,90 zł
 • wprowadzeniu nowego zadania nr 5 pn.: ?Zakup sprzętu sportowego na ORLIK? wartości 2 535,79 zł

Sołtys uzasadnił swoją propozycję, po czym mieszkańcy, wyrazili akceptację dla proponowanej zmiany. Przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwałę nr 1/2018 w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok przyznanego w kwocie 41 275,50 zł. ?Za? przyjęciem uchwały było 56 osób, ?przeciw? 0 osób, ?wstrzymało się? od głosu 0 osób.

Uchwała  nr 1/2018 została podjęta.

 1. W kolejnym punkcie zebrania Sołtys wraz z Rada Sołecką przedstawił propozycje    . podziału środków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Paczkowo na rok 2019. W wyniku dyskusji z mieszkańcami i ich propozycjami w ramach Funduszu Sołeckiego zostały wyodrębnione i poddane pod głosowanie następujące przedsięwzięcia:

 

 • Monitoring terenu świetlicy wiejskiej – wartość: 9 000,00 zł
 • Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka – wartość: 6 000,00 zł
 • Organizacja Spotkania Pokoleń (wspólnie z Zalasewem –  koncert)  wartość: 2 000,00 zł
 • Piknik Pokoleń – wartość: 3 000,00 zł
 • Organizacja Animacji Mikołajkowych i koncertu kolęd w wykonaniu mieszkańców – wartość: 5 000,00 zł
 • Cykl warsztatów świetlicowych – wartość: 5 000,00 zł
 • Uporządkowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej – wartość: 3 000,00 zł
 • Zakup ławostołów – wartość: 1 200,00 zł
 • Zakup zewnętrznego sprzętu nagłaśniającego – wartość: 4 000,00 zł
 • Mini skatepark przy SP – wartość: 6 964,20 zł

 

Sołtys omówił z mieszkańcami zaproponowany podział środków w ramach  Funduszu Sołeckiego na 2019 r. – wśród propozycji znalazły się jeszcze montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów o wartości ok 5500,00 zł asle nie spotkała się ona z akceptacją mieszkańców.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę 2/2018 w sprawie: Przyjęcia do realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego na 2019 rok w kwocie 45 164,20 zł. ?Za? przyjęciem uchwały było 54 osób, ?przeciw? 0 osób, ?wstrzymało się? od głosu 2 osób.

Uchwała nr 2/2018 została podjęta.

Treść podjętych uchwał nr 1/2018 i nr 2/2018 – uchwały stanowią załączeniu do niniejszego protokołu (po 1 egz.).

 1. Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Pan Mariusz Szrajbrowski przedstawił zebranym do zaopiniowania dwa projekty uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu, przygotowane w związku ze zmiana ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stara uchwała straci moc po 9 września 2018 r. Dotychczas określona była maksymalna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych (czyli sklepów  i restauracji 150 sklepów (detal) 50 restauracji (gastronomia).

W związku ze zmianami w przepisach musimy określić maksymalną liczbę zezwoleń, a nie punktów. Trzeba przyjąć że dla 1 punktu sprzedaży mogą być wydane 3 zezwolenia (odrębne na sprzedaż piwa, odrębne na sprzedaż wina i odrębne na sprzedaż wódki). W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że dotychczas punkty sprzedające piwo nie były liczone do limitu, ale w nowej uchwale należy je uwzględnić.

Najpierw należy ustalić limit ogólny, czyli łączny dla sklepów i gastronomii. Czyli:DETAL(piwo150+wino150+wódka150=450)
GASTRONOMIA (piwo 50 + wino 50 + wódka 50 = 150)

Nowy limit zezwoleń DETAL + GASTRONOMIA = 600 zezwoleń

Musimy także ustalić odrębny limit zezwoleń na sprzedaż detaliczną (oczywiście musi się mieścić w ustalonym limicie ogólnym)
Piwo 150 + wino 150 + wódka 150 = 450 zezwoleń detalicznych

A także odrębny limit zezwoleń gastronomicznych

piwo 50 + wino 50 + wódka 50 = 150 zezwoleń gastronomicznych

Zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie ulegają zmianie.

Punkt sprzedaży nie może się znajdować w mniejszej odległości niż 50 metrów od placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych (szkoły, przedszkola itp.) oraz od obiektów kultu religijnego (kościoły itp.) mierzone najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

W nowej uchwale zostaje zaktualizowana podstawa prawna.

Za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie ww. uchwał, ?za? było 56 uczestników zebrania, ?przeciw? 0, ?wstrzymało się? od głosu 0.

 1. Wolne głosy i wnioski:

W pierwszej kolejności głos zabrał przedstawiciel Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – Jerzy Beszterda. Przekazał informacje na temat projektu Puszcza Zielonka IV i V.

Burmistrz przedstawił inwestycje realizowane i planowane do realizacji na terenie sołectwa Paczkowo :

Zadania ujęte w WPF

Drogi

 • przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej  w Łowęcinie – rok, 2018 – 230 tys. zł.; 2019 – 700 tys zł. 2020 i 2021 – po 1 mln zł.

opracowany i zatwierdzony został plan sytuacyjny przebudowy ulicy w ramach której zaprojektowano jezdnię asfaltowa o szer. 6 m, ścieżka pieszo-rowerowa po północnej stronie ulicy, chodnik po południowej. Gmina jako inwestor zastępczy spółki AQUANET opracowała dokumentację na  brakującą infrastrukturę tj. kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową. Prace projektowe zostały zakończone. Zlecono dodatkowe podziały, które stanowić będą załącznik do złożenia wniosku o ZRID. Planowane złożenie wniosku o ZRID koniec sierpnia 2018 r.

 • planowana realizacja zadania odbędzie się etapowo 2019-2021. W ramach zadania Gmina jako inwestor     zastępczy przed budowa nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wybuduje brakująca     infrastrukturę wod-kan, która sfinansuje spółka AQUANET.
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach –  2018 – 4 mln zł, 2019 i 2020 – po 500 tys. zł.

Zakończono wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Sokolnickiej (2,097 mln zł) i Ogrodowej (1,595 mln zł) w Paczkowie. Trwają prace odbiorowe.

  • Trwają prace projektowe związane z przebudowa ul. Folwarcznej w Paczkowie – termin realizacji grudzień 2018 r. Planowana realizacja zadania 2019 lub 2020.
  • Gmina zleciła opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej w Paczkowie. Termin realizacji – maj 2019 r.
  • Opracowano koncepcję budowy węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP z parkingami dla samochodów osobowych, a także koncepcję przebudowy odcinka ul. Średzkiej od drogi krajowej nr 92 do przejazdu kolejowego. Uzyskano dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                         w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wartość całej umowy wynosi 37 mln zł. czego 13,9 mln to dofinansowanie. Zadanie obejmuje obejmuje zakup 7 autobusów, przebudowę bazy transportowej w Garbach, rozbudowę ul. Transportowej w Zalasewie oraz budowę Węzła przesiadkowego                   w Paczkowie.
  • Równocześnie ZDP przy udziale Gminy zlecił koncepcje budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi. Obiekt może zostać sfinansowany przez PKP natomiast układ komunikacyjny przez Starostwo wraz z Gminą. Gotowa koncepcję przesłano do zaopiniowania do PKP.

 

 • Budżet obywatelski – opracowanie dokumentacji na budowę chodnika                        w ul. Średzkiej w Paczkowie. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania, przewiduje budowę chodnika po wschodniej stronie ulicy. Występują problemy terenowo-prawne z uwagi na wąski pas drogowy. Plan sytuacyjny złożony do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu w celu uzyskania stosownych uzgodnień. Dodatkowo wystąpiła konieczność zmiany obowiązującego MPZM, jak również uzyskania zgód od prywatnych właścicieli na wykup części nieruchomości w celu realizacji zadania. Planowany termin opracowania dokumentacji listopad 2018 r. Planowana realizacja zadania rok 2019.

 

Obiekty kubaturowe:

 

 • Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie – 2018 – 50 tys. zł, 2019 i 2020 – po 500 tys zł. Opracowana została już dokumentacja techniczna, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

 

Wodociągi i kanalizacje:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego ?Puszcza Zielonka?- etap IV, w roku 2018 i 2019 wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w następujących ulicach bądź ich odcinki, w których brakuje kanalizacji: Folwarcznej, Nad Koplą, Parkowej, Zagrodniczej, Budowlanej, Sokolnickiej, Altanowej, Kamykowej, Betonowej, Zimowej, Rolnej, Wiosennej                         i Lodowej w Paczkowie.

Uzyskano dofinansowanie w ramach Związku Międzygminnego, realizacja zadania   w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowane rozpoczęcie robót II – III kwartał 2018.

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach  Związku Międzygminnego ?Puszcza Zielonka?,- etap V – uzyskano dofinansowanie na realizacje kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej, w ramach, którego zgłoszono ul. Dyniową w Paczkowie. Termin realizacji III kw. 2021 r.
  • WPF 2019 i 2020 – po 150 tys. zł. Gmina Swarzędz zleciła opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sieci wodociągowej – połączenie końcówek sieci w ul. Kościelonka w Paczkowie. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

 

 • Gmina Swarzędz zleciał koncepcje zagospodarowania wód deszczowych                   z terenu całego sołectwa. Termin realizacji koniec września 2018 r. Koncepcja ma na celu wskazanie kolejności budowy kanalizacji deszczowej w poszczególnych ulicach na terenie Paczkowa, a przede wszystkim kierunek ich spływu do odbiornika.

 

Oświetlenie:

  • W posiadaniu Gminy dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem                           na budowę oświetlenia w ul. Polnej w Paczkowie szacunkowy koszt – 240 tys zł. Planowana realizacja rok 2019.

 

 • Oświetlenie ul. Chłodnej oraz skrzyżowania ul. Kostrzyńskiej – Sokolnickiej – zlecenie dokumentacji technicznej w roku 2018 r.

 

Proponowane inwestycje (wg zestawienia inwestycji 2017 – 2021)

Przebudowa dróg:

 • Wiosenna, Letnia Rolna – zlecenie dokumentacji w kolejnych latach po budowę kanalizacji sanitarnej w ramach PZ IV. Szparagowa – – po wykonaniu pełnego uzbrojenia terenu.

Pytania i wnioski mieszkańców/ odpowiedzi:

Pytanie z Sali: Czy planowana inwestycja wodociągowa w ul. Kościelonka co ma nacelu? czy usprawnienie istniejącej sieci i zwiększenie ciśnienia roboczego                     w Sołectwie?
Odp. Z-ca G. Taterka Tak inwestycja ma na celu podniesienie ciśnienia jak również usprawnić działanie sieci w tym rejonie.

Pytanie z Sali: Czy w projekcie przebudowy ul. Folwarcznej planowane są progi zwalniające?
Odp. Z-ca Nie wszędzie są projektowane progi zwalniające ze względu na możliwość korzystania z busów/autobusów dowożący dzieci do szkół. Bezpieczeństwo dzieci zapewnia wyniesiony chodnik.

Pytanie z Sali: Czy możliwa jest sygnalizacja świetlna na ul. Zapłocie (światła żółte pulsacyjne).
Czy będą progi zwalniające na ul. Szkolnej?

Czy zostanie uprawiona sytuacja na ul. Wiosennej gdzie transporty do firmy Blachy Pruszyński, aby kierowcy nie niszczyli płotów innych posesji. Kiedy będzie gotowa droga serwisowa do końca. Czy będzie zakaz wjazdu na sam. Ciężarowych na  ul. Wiosenną

Odp. Z-ca Lokalizacja wjazdów do wspomnianej firmy nie była ustalana  z urzędnikami gminnymi, po przejęciu drogi przez gminę przejęła także wszystkie decyzje wydane wcześniej.

Droga serwisowa od wiaduktu kolejowego do Elmexu będzie realizowany 2019. Kolejny odcinek w dalszej perspektywie czasowej. Staramy się poprawić sytuacje, na bieżąco naprawiamy słupki ograniczające, aby kierowcy zachowali ostrożność.

Pytanie z Sali. W sprawie komunikacji miejskiej. Kierowcy komunikacji mają wyśrubowany rozkład i często ruszają zbyt wcześnie

Odp. K. Szrajbrowski: Znany problem, prosimy o zgłoszenia konkretnych sytuacji. Tylko wtedy można zwrócić uwagę konkretnemu kierowcy.
odp. Burmistrz Mamy problem wolnych etatów,

Pytanie czy nie stać gminy na toaletę dla mieszkańców w rejonie rynku

Odp Burmistrz Niestety w gminie ciągły problem z dewastowaniem np. przez bezdomnych. Prosimy o wsparcie jeżeli są dobre pomysły aby temu zaradzić. Niestety dotychczas każdy pomysł jest nieskuteczny. W urzędzie jest dostępna toaleta pod nadzorem w urzędzie miasta i gminy.

Pytanie:

Czy można zrobić oświetlenie Paczkowo od budowlanej w Sokolnickiej do Sokolnik –

Odp Prosimy o wniosek

Zmienił się znak obciążenia na ul. Sokolnickiej? Dlaczego

Sklep wielkopowierzchniowy czy coś wiadomo?

Czy na świetlicę będą zasady użytkowania dla prywatnych osób?

Czy będzie kino wiejskie

Czy będą potyczki

Zanieczyszczenie Kopli

Lewoskret z DK 92 na Wrześnię – można wydłużyć pas lewoskrętu – są barierki, które można zlikwidować

Odp. Dyzma – Kopla płynie w drugą stronę tj. w stronę Kostrzyna. Oczyszczalnia                   w Skałowie miała przejściowe problemy i od ponad tygodnia już nie ma problemu.

Odp Sołtys potyczki – niestety z roku na rok coraz mniej uczestników. W tym roku robimy Piknik Pokoleń na terenie świetlicy wiejskiej tj. 8.09.2018

Odp- z-ca sklep na skrzyżowaniu Zapłocie – Kościelonka sklep DINO – sklep wystąpił                     o warunki zabudowy

Odp- z-ca w sprawie znaków. Jest to uaktualnienie ze względu na dostosowanie do przepisów które się zmieniły na wniosek Powiatu.

Odp – z-ca przykre zapach raczej ze względu na nawożenie na polach – jeżeli rzeka Kopla była zanieczyszczona to być może ze względu na łamanie przepisów i zrzut nieprawny firm asenizacyjnych.

Pyta Jeżeli przejdzie projekt dot. Ul. Rolnej to projekt będzie realizowany w 2019  i realizację w 2020

Pyt. Dot. Ul. Średzkiej na temat drogi rowerowej dlaczego nie po stronie zachodniej?

Czy wraz z budową węzła przesiadkowego będzie rozdzielenie ruchu już na skrzyżowaniu ul średzkiej i DK92

Odp. Z-ca dot. 92 na każdą zmianę GDDKiA musi wyrazić zgodę. Na chwilę nie mam informacji nt. zmian.

Nt. chodnika w ul średzkiej w 1 etapie chcemy zrobić chodnik. Po stronie zachodniej jest więcej miejsca na drogę rowerową po stronie zachodniej.

Pyt czy na ul. Średzkiej czy można coś zrobić z uszkodzonym płotem, który zasłania

Odp. Wyjaśnimy tą sytuację z właścicielem